Rámcové podmínky pro poskytování služeb právního poradenství

Děkujeme za Váš zájem o služby právního poradenství Dr. Martiny Jankovské a Mgr. Bc. Pavly Vackové, které poskytují právní služby pod hlavičkou ExIure (dále jen Advokátní kancelář nebo Kancelář).

Konkrétní mandát je vždy potvrzen oboustranně písemně společně s nabídkou na předpokládaný časový rozsah služeb a honoráře. Podmínky naplňování jednotlivých mandátů jsou především dány pokyny klienta a dohodnutým postupem v konkrétních kauzách.

Pokud není mezi klientem a Advokátní kanceláří výslovně dohodnuto jinak, platí následující:

■  Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství, zpracovává smluvní dokumenty, právní posudky, podání k soudům a úřadům, zastupuje a jedná jménem klienta na základě plné moci udělené v záležitostech, které jsou předmětem jednotlivých mandátů.

■  Advokátní kancelář neposkytuje jiné než právní služby, zejména nečiní za klienty manažerská rozhodnutí ani za tato rozhodnutí nepřebírá odpovědnost.

■  Advokátní kancelář se zavazuje právní služby poskytovat pečlivě a poctivě, na základě úplných a včasných podkladů a informací, které s daným mandátem souvisejí; chránit práva a zájmy klienta a zachovat veškeré informace související s uvedeným mandátem v tajnosti, pokud se nestanou veřejnými jinou cestou.

■  Advokátní kancelář je vázána povinností mlčenlivosti týkající se jakýchkoli údajů nebo skutečností, které se v souvislosti s poskytováním právních služeb dověděla. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po skončení mandátu a spolupráce s klientem. Kancelář se zavazuje nezpřístupnit žádné předané doklady, dokumenty či jiné informace třetím osobám a na vyzvání předané originály klientovi vrátit, popř. zničit jejich opisy či kopie. Mají-li být jakékoli dokumenty či informace postoupeny třetím osobám, vyžadujeme k tomu výslovný a jednoznačný souhlas klienta. Mlčenlivostí jsou vázáni všichni zaměstnanci či osoby jakkoli spolupracující s Advokátní kanceláří.

■  Klientská data a osobní údaje jsou uloženy na vzdáleném šifrovaném úložišti a v listinné podobě v kanceláři, která je zabezpečena poplachovým alarmem. 

■  Klient má právo Kancelář požádat o uložení originálních dokumentů ze spisu v bankovní bezpečnostní schránce Kanceláře; originály, které jsou nezbytné pro uplatnění práva, takto budou uloženy automaticky.

■  Klient souhlasí s komunikací prostřednictvím emailové schránky; Kancelář v případě výslovné žádosti zajistí doručení korespondence poštou nebo kurýrem.

■  Advokátní kancelář je povinna poskytovat právní služby s náležitou odbornou péčí, jednat svědomitě a využívat všechny zákonné prostředky ve prospěch klienta. Advokáti ExIure mají uzavřeno zákonné pojištěné odpovědnosti prostřednictvím Rámcové pojistné smlouvy sjednané Českou advokátní komorou.

■  Honorář za právní služby je zpravidla sjednán jako hodinová sazba, a to základní (sazba 1), vztahující se na advokáta, případně snížená (sazba 2), vztahující se zpravidla na jiné odborné práce a sazba za podpůrné činnosti (sazba 3), která se může vztahovat na překlady, pokud nejsou nakoupeny jako externí služba, rešerše, správu dokumentů, správu datových schránek, náhradu za ztrátu času cestou, atd. Minimální časovou jednotkou je čtvrthodina. S každým vyúčtováním klient obdrží podrobný rozpis provedených úkonů. Vedle honoráře náleží Advokátní kanceláři náhrada hotových výdajů a výloh v paušální výši (3 až 5% účtovaného honoráře, které pokrývá náklady na komunikaci, dopravu, administrativní výdaje) a dále náklady v prokazatelné výši (jako jsou soudní poplatky, jízdné, odměna znalce, notáře apod.). Není vyloučena jiná dohoda o způsobu stanovení honoráře, například paušální nebo podle hodnoty věci v souladu s advokátním tarifem.

■  Podle charakteru převzatého mandátu může Advokátní kancelář požádat o poskytnutí přiměřené zálohy na honorář a hotové výdaje. Vyúčtování honoráře včetně hotových výdajů probíhá zpravidla měsíčně na základě faktury. Vhledem k tomu, že v momentě jejího zaslání služby již poskytnuty byly, žádáme o úhradu obratem po obdržení faktury. Dr. Martina Jankovská je plátce daně z přidané hodnoty.

■  Klient je oprávněn mandátní pověření kdykoliv ukončit, výpověď je účinná dnem doručení písemné výpovědi Advokátní kanceláři. Advokátní kancelář má vždy nárok na zaplacení honoráře za poskytnuté služby a vynaložené hotové výdaje.

■ Předpokladem poskytování služeb je nezpochybnitelná dohoda o obsahu mandátu a souhlas klienta s těmito rámcovými podmínkami.

■ Pro případ sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) je orgán pověřeným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora, aktualizovaný kontakt na: www.cak.cz.

■ Vzhledem k tomu, že advokát je osobou povinnou dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je povinen při poskytování právních služeb provést identifikaci klienta vždy při dlouhodobějším poskytování právních služeb nebo pokud je jasné, že hodnota služby přesáhne 1.000,- Eur. O dalších povinnostech advokáta v souvislosti s opatřeními proti praní špinavých peněz pro některé typy činností, jakými je např. advokátní úschova, poskytování sídla či zakládání nebo provoz obchodních společností, Vás budeme informovat v závislosti na povaze sjednané právní služby. 

■ Advokátní kancelář je správcem osobních údajů klientů nebo jich zastupujících fyzických osob (zpravidla v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, email, telefon, popř. dalších kontaktních údajů – např. rodné číslo, číslo průkazu totožnosti) a popř. kontaktních údajů dalších osob, pokud to vyplývá z mandátu. Právním základem zpracování je smlouva o poskytování právních služeb (mandát) nebo oprávněný zájem Kanceláře (např. při poskytování informací klientům o službách, zasílání aktuálních informací -  newsletterů, apod.). Účelem zpracování je poskytování právních služeb na základě smlouvy, popř. zákonná povinnost Kanceláře. Osobní údaje klientů a dalších osob v souvislosti s mandátem jsou zpracovávány po dobu trvání mandátu a dále po dobu pěti nebo deseti let od skončení mandátu v závislosti na povaze poskytovaných služeb. Osobní údaje obsažené na účetních podkladech jsou zpracovávány po dobu 10 let od skončení relevantního účetního období. Údaje mohou být zpřístupněny na základě pokynu klienta, nebo v souvislosti s plněním mandátu; kromě toho jsou zpřístupněny i zpracovatelům, kteří poskytují služby Kanceláři (zejména služby IT, vedení účetnictví). S těmito zpracovateli jsou uzavřeny příslušné doložky o zpracování osobních údajů v souladu se zákonem. Všichni spolupracovníci advokátky, ať už se jedná o poskytovatele externích služeb, interní spolupracovníky a zaměstnance, jsou stejně jako advokátka vázaní povinností mlčenlivosti. V souvislosti se správou a zpracováním osobních údajů má klient následující práva: 
•    právo žádat potvrzení o tom, zda jeho osobní údaje jsou předmětem zpracováni, o stavu zpracování, případně o zdroji informací, ze kterého byli informace zpracovány;
•    právo na opravu a výmaz nesprávných údajů, aktualizaci údajů;
•    právo na výmaz osobních údajů, zejména při naplnění účelu zpracování a uplynutí povinné archivační doby, nebo v případě porušení zákona;
•    právo na omezení zpracování údajů;
•    právo na informace o zpracování;
•    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
•    právo na přenos údajů k jinému správci ve strojově čitelném formátu;
•    právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím www.uoou.cz