Hlavní obrázek

Výpověď dohodou?

Jako způsob skončení pracovního poměru sice existuje výpověď i dohoda, ale nikoliv „výpověď dohodou,“ což nedává smysl.. Už samotné slovo výpověď evokuje asociaci s nějakým jednostranným jednáním, zatímco dohoda je naopak už z podstaty slova jednání dvoustranné.

Jaké jsou tedy možné způsoby skončení pracovního poměru?

Zákoník práce uvádí čtyři způsoby skončení pracovního poměru, a to:

  • Dohoda
  • Výpověď
  • Okamžité zrušení
  • Zrušení ve zkušební době

Jiným způsobem není možné pracovní poměr ukončit.

Dohoda

Na tomto způsobu asi není třeba moc vysvětlovat, dohoda je asi nejvíce preferovaným způsobem ukončení pracovního poměru, kdy se zaměstnavatel se zaměstnancem společně dohodnou na skončení pracovního poměru a jeho podmínkách.

Výpověď

V případě výpovědi to už ale není tak jednoduché, respektive v případě výpovědi zaměstnavatelem. Zaměstnavatel totiž může dát zaměstnanci výpověď (mimo zkušební dobu) pouze ze zákonem stanovených důvodů. Mezi tyto důvody patří například zrušení zaměstnavatele nebo jeho přemístění, organizované snižování stavu zaměstnanců, zdravotní indispozice zaměstnance a další důvody výslovně uvedené v zákoně. Není tedy možné, aby dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď jen proto, že mu zaparkoval na jeho oblíbeném místě, nebo protože si myslí, že jeho zaměstnankyně by mohla být brzy těhotná.

Naopak zaměstnanec může podat výpověď i bez udání důvodů. V obou případech ale musí zaměstnavatel i zaměstnanec dodržet výpovědní dobu, která činí 2 měsíce.

Okamžité zrušení

Ukončit pracovní poměr bez výpovědní doby je možné jen ve stanovených případech. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému výkonu trestu odnětí svobody na více než 1 rok, anebo pokud zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil povinnost vyplývající z předpisů stanovených k jím vykonávané práci. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr z vážných zdravotních důvodů, anebo pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí jejich splatnosti.