Hlavní obrázek

Single těhotná: nároky svobodné matky

Mateřská, rodičovská a výživné pro dítě nejsou všechno. Single matky se mohou na otci dítěte domáhat i toho, aby jim přispíval na jejich náklady, a to až do druhých narozenin dítěte. To znamená, že otec je povinován jednak k dítěti, jednak k matce. Než však rozebereme institut výživného pro neprovdanou matku, podívejme se, co vlastně ta mateřská, rodičovská a výživné pro dítě jsou.

1. Mateřská není automaticky pro všechny
Jedná se o dávku hrazenou z nemocenského pojištění a vyřizuje se u zaměstnavatele, resp. na okresní správě sociálního zabezpečení poté, co otěhotníte. Slovy zákona peněžitá pomoc v mateřství. Zatímco zaměstnankyně jsou účastny na pojištění automaticky, pro podnikatelky je účast dobrovolná. Aby na mateřskou dosáhly, musí být během posledních dvou let pojištěny po dobu 270 kalendářních dní, přičemž 180 dní před nástupem na mateřskou navíc musí zálohy odvádět pravidelně každý měsíc.


2. Rodičovská všem
Rodičovský příspěvek se oproti mateřské poskytuje všem rodičům bez ohledu na jejich příjem či druh výdělečné činnosti. Vyplácí jej úřad práce a můžete jej čerpat do 4 let věku dítěte až do vyčerpání celkové sumy 300 000 korun, která je stanovena paušálně pro všechny.


3. Výživné pro dítě
O výživném pro dítě jsme psali v předchozím článku u rozvodu manželství. Situace u nesezdaných rodičů se liší v tom, že není nutná ingerence soudu, pokud se s otcem jste schopni dohodnout. Výše výživného by měla odviset od potřeb dítěte, životní úrovně otce a jeho podílu na péči o dítě. Rozumný otec bude souhlasit s přiměřeným výživným, aniž by bylo nutné absolvovat soudní státní, a rozumná matka nebude požadovat 60 % jeho příjmů jako výživné. Je možné se dokonce dohodnout jen takzvaně „per huba“. Při určení výše výživného je možné se odrazit od doporučující tabulky vytvořené Ministerstvem spravedlnosti, která stanoví vhodnou výši na základě procentuálního podílu z příjmů povinného. Stejně se od této tabulky odráží i drtivá většina soudů.

VÝŽIVNÉ PRO POTOMKA: DOPORUČUJÍCÍ TABULKA MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI *hodnoty při jedné vyživovací povinnosti povinného, pokud je dítě svěřeno do péče druhého rodiče

Věk dítěte Procentuální rozmezí – poměr z čistého příjmu povinného
0 – 5 let 11 – 15 %
6 - 9 let 13 – 15 %
10 - 14 let 15 – 19 %
15 - 17 let 16 – 22 %
18+ let 19 – 25 %

Nutno dodat, že je v očekávání tabulka nová, podrobnější, s menšími rozmezími procent, kde namísto věkových kategorií bude přihlíženo spíše k obdobím života dítěte (studium na gymnáziu apod.).


4. Výživné pro matku a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím
Zákon praví, že pokud není matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození potomka. Není to dlouhá doba, ale alespoň něco. Matka má na toto výživné a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím nárok, nehledě na jiné dávky či výživné pro dítě. Na rozdíl od výživného pro dítě, neexistuje žádná doporučující tabulka, kolik % z příjmů otce by výživné mělo činit. Zpravidla je však přiznáno přibližně tolik, co dítěti nebo méně. Pokud jde o náklady spojené s těhotenstvím a porodem, pak je běžné, že otec hradí polovinu (vyšetření, vitaminy, speciální cvičení či kurzy). Těchto nároků se lze domáhat, i když není určeno otcovství, u muže, jehož otcovství je pravděpodobné. Pozor, platí zde ale prekluzivní dvouletá lhůta od narození dítěte.


5. Určení otcovství
Pokud jste svobodná, platí, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Za tímto účelem je nutné se ve dvou odebrat na matriční úřad, přičemž to lze učinit ještě před narozením dítěte. Prohlášení lze učinit i před soudem.


6. Co když muž popírá otcovství?
Napsala jste mu, že jste těhotná a od té doby Vás ghostuje? Nebo odpoví, že dítě nemůže být jeho, nechce jej, atd.? Odmítá dobrovolně podstoupit test paternity? Pak lze podat k soudu návrh na určení otcovství. Označíte muže, jehož otcovství je pravděpodobné, a soud už potřebné důkazy zajistí. Stejně se otcovství může domáhat i muž, který se domnívá, že je otcem, byť toto tvrzení matka popírá